Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   57
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XII/57/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok
 

UCHWAŁA NR XII/57/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Jodłowa na 2004 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 24 Statutu Gminy Jodłowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477oraz z 2003 r.. Nr 15, poz. 305)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

W uchwale Nr III/73/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jodłowa na 2003 rok w załączniku Nr 3 do tej uchwały po lp.7 wprowadza się lp.8 w brzmieniu:
„8. Grudzień – Ustalenie cyklu szkoleń rolników, produkcja trzody chlewnej przed przystąpieniem Polski do UE”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 
  Data publikacji   2004-03-02


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1924281