Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Data publikacji: 2004-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia 02.17.04

 

PROJEKT

WÓJT GMINY JODŁOWA


Urząd Gminy Jodłowa                                                   tel. 6833044, 6833053
39-225 Jodłowa

znak:G.7331-1/2004

                                                                                    Jodłowa, dnia 29.01.2004r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

      Na podstawie art. 4. ust.1 pkt 2; art.50 ; art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r) oraz art. 104 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z pzn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2004r Gminy Jodłowa reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Władysława Kitę – 39-225 Jodłowa pow. dębicki, woj. Podkarpackie, dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku sportowo-rekreacyjnego, wielofunkcyjnego, z zapleczem dla OSP w Dębowej na działce nr 129/5 we wsi Dębowa

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla Gminy Jodłowa
reprezentowanej przez Wójta Gminy Jodłowa Pana Władysława Kitę –
39-225 Jodłowa
pow. dębicki, woj. podkarpackie dla inwestycji polegającej na budowie budynku sportowo-rekreacyjnego, wielofunkcyjnego, z zapleczem dla OSP w Dębowej na działce nr 129/5 we wsi Dębowa

w następujący sposób:

 1. Rodzaj inwestycji: zabudowa usługowa
 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  a) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :
  • szerokość drogi w liniach rozgraniczających – istniejąca

  obowiązująca linia zabudowy – ok. 15m ( tak jak budynek szkoły zlokalizowany na działce sąsiedniej tj. 128/1 ) od granicy przedmiotowej działki z drogą powiatową – (zgodnie z załącznikiem graficznym)
  • wysokość zabudowy
  – budynek max. II kondygnacje naziemne z możliwością wykorzystania poddasza ma cele użytkowe
  architekturę należy zharmonizować z istniejąca zabudową ( budynek szkoły)
  • teren wolny od zabudowy należy zagospodarować urządzeniami komunikacji (dojście , dojazd, podjazdy, parkingi ) oraz zielenią urządzoną
  • powierzchnia zabudowy do powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę
  – max.50%
  b) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  • Według przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikacjami przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 179, poz.1490 z 2002r.) planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczane do żadnej z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Działka objęta wnioskiem nie leży w terenach objętych ochrona konserwatorską
  c) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
  • Wjazd na działkę – z drogi powiatowej . W przypadku budowy wjazdu należy uzyskać zgodę na zjazd wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
  • Zaopatrzenie w media poprzez rozbudowę istniejącej sieci w terenie zgodnie z warunkami przyłączenia ustalonymi przez dysponentów sieci
  • Ścieki do osadnika szczelnego wybieralnego
  d) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich :
  • projektowana inwestycja nie może pozbawić właścicieli działek sąsiednich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
  e) ochrony obiektów na terenach górniczych :
  nie dotyczy
  f) inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
  • Z uwagi na gabaryty działki i sąsiedztwo szkoły istnieje możliwość zbliżenia się do granicy działki od strony szkoły na odległość 1,5m w południowym krańcu działki ( po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Zarządem Melioracji)
  • Projekt zagospodarowania terenu powinien być wykonany na aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
  • Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami branżowymi należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,poz.1133), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15 czerwca 2002r. Nr75, poz.690) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 243 września 1998r. (Dz.U.Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
  • Projekt budowlany musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r Nr 106 , poz. 1126 z późn. zmianami)
  • Należy uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej wydaną przez Starostwo Powiatowe w Dębicy
  • Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:
   • 4 (cztery) egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
   • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
   • decyzję o wyłączeniu działki z użytkowania rolnego

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – jak w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

     Inwestycja polegająca na budowie budynku sportowo-rekreacyjnego wymaga w myśl art. 50 ust. 1, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego .

     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez inwestora zawiera niezbędne informacje określone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

     Gmina Jodłowa w obszarze wskazany we wniosku nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została przygotowana zgodnie z art. 54 wyżej cytowanej ustawy

     Projekt niniejszej decyzji o warunkach zabudowy został opracowany przez mgr inż.arch. Renatę Porębską, wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów pod Nr MP-0481 .

     W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznik graficzny , opieczętowany stanowi integralną część decyzji.

Pouczenie:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
- DECYZJA NIE UPOWAŻNIA DO ROZPOCZĘCIA BUDOWY

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Otrzymują:

 1. GMINA JODŁOWA.
 2. ............

Do wiadomości:

 1. Marszałek Województwa