Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 11
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-10-28
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-11-13

G.341-15/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

powiat dębicki, woj.podkarpackie

tel. (014) 6833053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Opracowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym na działce nr ew. 1578 położonej w Jodłowej z przeznaczeniem tego budynku na usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - obiekt dla ochrony zdrowia i rechabilitacji w Jodłowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-12-10

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w:

Urzędzie Gminy Jodłowa w pokoju nr 10 w godzinach od 8.00-16.00

Oferty należy składać do dnia 2003-11-07 do godz. 8.45 w:

Urzędzie Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-11-07 o godz. 9.00 w:

Urzędzie Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa w pokoju 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

  1. posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  3. dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  4. znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Jedynym kryterium oceny oferty najkorzystniejszej będzie cena za opracowanie kompletnej dokumentacji - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita