Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-27
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/8/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis

Uchwała Nr V/8/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz art. 12 ust. 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999r.Nr 15 , poz.139, Nr 41,poz.412 i Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12,poz.136, Nr 109,poz.1157 i Nr 120, poz. 1268, oraz z 2001r. Nr 5,poz.42, Nr 14,poz.124, Nr 100, poz. 1085 , Nr 115, poz.1229 i Nr 154,poz.1804)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa uchwalonym uchwałą Nr V/23/94 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 29 listopada 1994r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnowskiego Nr 10 , poz. 59 ) zmienionego uchwałą Nr XXV/135/96 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 10 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj.Tarn. Nr 23,poz. 158)

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem będą obszary położone w Jodłowej w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w kolorze czerwonym i literami : A,B,C,D oraz E, F, G, H.

§ 3.

1. Tereny R (tereny upraw polowych):

1/ działka nr ew. 6548/4 o powierzchni 0,21 ha ,

2/ działka nr ew. 1594 o pow. 1,28 ha przeznaczyć na tereny MRj (tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej).

2. Dopuszcza się poszerzenie zakresu ustaleń planu w dostosowaniu do art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-27
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924264