Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-22
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/7/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedolitego uchwały budżetowej na 2003 rok.
Opis

UCHWAŁA NR V/7/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej na 2003 rok

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tekst jednolity uchwały budżetowej na 2003 rok, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-22
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924394