Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 6
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/6/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa
Opis

U c h w a ł a Nr V/6/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 /

Rada Gminy Jodłowa uchwala , co następuje:

§ 1

W statucie gminy Jodłowa, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa /Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt. 3,

b) pkt. 4,5,6 otrzymują numerację odpowiednio 3,4,5,

c) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”;

2) użyty w statucie w różnych przypadkach wyraz „Zarząd” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywę mieszkańców, o której mowa w § 8 ust. 3 stanowi wniosek złożony do Rady, poparty podpisami co najmniej 55% mieszkańców obszaru, który dana jednostka obejmuje lub ma obejmować.

2. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia lub reorganizacji tej jednostki.”;

4) w § 14:

a) w ust. 1 po wyrazach „oraz odwołania Rady” dodaje się wyrazy „i Wójta”,

b) w ust. 2 cyfrę „18” zastępuje się cyfrą „15”;

5) § 19 otrzymuje brzmienie:

  1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 4 członków.
  2. Członkowie komisji rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego.”;

6) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja spośród siebie wybiera Przewodniczącego.”,

b) uchyla się ust. 3;

7) w § 24:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „,zatwierdzone przez Radę”,

b) w ust. 2 po wyrazach „sesji Rady i” dodaje się wyrazy „po przyjęciu,”;

8) w § 25:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 4 cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „4”;

9) w § 26 w ust. 2 cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „4”;

10) w § 28:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wójt bierze udział w sesjach Rady, a w posiedzeniach komisji Rady na zaproszenie Przewodniczącego komisji. W razie nieobecności Wójta, zastępuje go Zastępca Wójta lub inny upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy.”,

b) uchyla się ust. 3;

11) w § 29 uchyla się ust. 2, 3 i 4;

12) w § 30:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

 • w pkt. 1 skreśla się wyrazy „i zastępca Wójta”,
 • w pkt. 2 po wyrazie „powołania -” dodaje się wyrazy „zastępca Wójta,”;

13) tytuł rozdz. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uchwały Rady Gminy”;

14) w § 31 w ust. 1 wyrazy „organów gminy „ zastępuje się wyrazem „Rady” oraz wyraz „organu” zastępuje się wyrazem „Rady”;

15) § 32 otrzymuje brzmienie:

„ § 32.

  1. Dokumenty organów gminy i komisji Rady wynikające z wykonywania zadań publicznych są dostępne do wglądu obywateli w Urzędzie Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
  2. Dokumenty Rady i komisji Rady wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z ich posiedzeń, są dostępne do wglądu obywateli w pokoju nr 9 Urzędu Gminy.
  3. Zarządzenia Wójta wynikające z wykonywania zadań publicznych oraz ich rejestry są dostępne do wglądu obywateli w pokoju nr 2 Urzędu Gminy.”;

16) w § 33:

a) w ust. 1 wyrazy „organu gminy” zastępuje się wyrazami „Rady albo komisji Rady”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych lub ich uwierzytelnionych kserokopii tylko w obecności pracownika Urzędu Gminy.”;

17) w § 34 w pkt. 2 wyrazy „/Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm./ zastępuje się wyrazami „/Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271/”;

18) w załączniku Nr 4 do statutu – „Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady oraz komisji Rady”:

a) użyte w § 2 w ust. 2 oraz w § 28 w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wyrazy „Przewodniczący Zarządu” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt”,

b) w § 10:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porządek obrad każdej zwyczajnej sesji przewiduje zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań oraz składanie oświadczeń.”,

- w ust. 4 wyrazy „i zapytania” zastępuje się wyrazami „,zapytania i oświadczenia”,

c) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wójt obowiązany jest informować Radę na sesjach o swojej działalności w okresach międzysesyjnych , a głównie o realizacji uchwał Rady.”,

d) w § 17:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo zgłaszania projektów uchwał Rady przysługuje:

 1. Wójtowi;
 2. grupie co najmniej 4 radnych;
 3. klubowi radnych; 
 4. komisjom Rady.”,

- w ust. 2 cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „4” oraz wyraz „Zarządu” zastępuje się wyrazem „Wójta”,

e) § 20 otrzymuje brzmienie: „§ 20. Stosownie do przepisów prawa Rada rozstrzyga rozpatrywane sprawy w głosowaniu jawnym, tajnym lub imiennym.”,

f) po § 22 dodaje się § 23 w brzmieniu: § 23.

 1. W głosowaniu imiennym radni głosują na kartach do głosowania oznaczonych pieczęcią Rady oraz podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego.
 2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni wyczytywani kolejno w porządku alfabetycznym przez Przewodniczącego obrad, oddają swoje karty komisji skrutacyjnej wybranej na sesji spośród radnych w składzie od 3 do 4 osób.
 3. Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów i sporządza protokół z głosowania imiennego, do którego dołącza karty użyte w głosowaniu.
 4. Wyniki głosowania imiennego ogłasza Przewodniczący obrad na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję skrutacyjną. Protokół z głosowania imiennego wraz z kartami do głosowania dołącza się do protokołu z sesji.”;

19) w załączniku Nr 5 do statutu – „Szczegółowe zasady i tryb działania komisji rewizyjnej” użyty w § 2 w ust. 4 oraz w § 13 w ust. 1 w różnych przypadkach wyraz „Zarząd” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt”;

20) uchyla się załącznik Nr 6 do statutu – „ Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-21
 
  Ilość odwiedzin: 1924149