Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 5
Nazwa pozycji Uchwała V/5/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej.
Opis

Uchwała Nr V/5/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej.

      Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 61,poz.708, z 2001r. Nr 34, poz. 393 oraz z 2002r. Nr 210,poz. 1785 /

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłożoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej propozycję ustalenia wartości jednego punktu, o której mowa w § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej w kwocie 5,00 zł (słownie:pięć złotych 00/100).

§ 2

 Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sporządzonej wg zasad, o których mowa w § 3 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410,00 zł (słownie : czterysta dziesięć złotych 00/100 ).

§ 3

 Traci moc uchwała Nr XVI/43/2000 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2003 r.

 

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-21
 
  Ilość odwiedzin: 1933710