Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-03-02
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 56
Nazwa pozycji Uchwała Nr XII/56/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok
Opis

UCHWAŁA NR XII/56/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 24 Statutu Gminy Jodłowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477oraz z 2003 r.. Nr 15, poz. 305)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2004-03-02
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 3297076