Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-02-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 54
Nazwa pozycji Uchwała Nr XII/54/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Opis

Uchwała Nr XII/54/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 10 grudnia 2003r.

 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568/,art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74,poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595/ i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96,poz. 874, Nr 110,poz. 1039 i Nr 188,poz.1840/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki gospodarcze znajdujące się poza obszarem gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa;
  2. grunty zajęte pod drogi dojazdowe wewnętrzne do gruntów rolnych i leśnych, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr – w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym;
  3. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  4. budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości oraz oczyszczania ścieków;
  5. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/75/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 2002r. Nr 2, poz.28/.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2004-02-26
 
  Ilość odwiedzin: 1933843