Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-02-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 53
Nazwa pozycji Uchwała Nr XII/53/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Opis

Uchwała Nr XII/53/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568/,art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74,poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595/ i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96,poz. 874, Nr 110,poz. 1039 i Nr 188,poz.1840/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,38 zł od 1 m 2 powierzchni
  b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1 ha powierzchni
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. Od budynków lub ich części:
  a/ mieszkalnych – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/59/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 03 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2004-02-26
 
  Ilość odwiedzin: 1933644