Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-02-25
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 52
Nazwa pozycji Uchwała Nr XII/52/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004 r.
Opis

Uchwała Nr XII/52/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004 roku.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568/,art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74,poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595/ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94,poz.431, z 1994r. Nr 1,poz.3, z 1996r. Nr 91,poz.409, z 1997r. Nr 43,poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81,poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110,poz.1039 i Nr 162,poz. 1568/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. /M.P. Nr 49,poz.771/, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004r. z kwoty 34,57 zł za 1 q – do kwoty 16,50 zł za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/58/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2003 roku /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 87,poz.1733/.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2004-02-25
 
  Ilość odwiedzin: 1933792