Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-02-25
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 51
Nazwa pozycji Uchwała Nr XII/51/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wyskokości stawek podatku od posiadania psów.
Opis

Uchwała Nr XII/51/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568/,art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96,poz. 874, Nr 110,poz. 1039 i Nr 188,poz.1840/ oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74,poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 10,00 zł.

§ 2

Termin płatności podatku ustala się na 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/60/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 87, poz.1735/.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2004-02-25
 
  Ilość odwiedzin: 1924093