Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-12-05
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 49
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/49/03 Rady Gm.Jodłowa z dn. 24.10.03 r. dotycz. zmiany uchwały Nr IX/34/03 Rady Gm.Jodłowa z dn.23.07.03 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gm. Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansow. zadania własnego powiatu.
Opis

Uchwała Nr XI/49/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 24 października 2003r.

dotycząca zmiany uchwały Nr IX/34/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu

     Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594) oraz art. 8 ust. 2a, art.10 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/34/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na realizację porozumienia Gmina Jodłowa w budżecie gminy na 2003 r. przeznacza środki finansowe w wysokości 32.228 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych)”

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-12-05
 
  Ilość odwiedzin: 1924351