Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 48
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/48/03 Rady Gm. Jodłowa z dn.24.10.03r. dotycząca zmiany uchwały Nr VIII/28/03 Rady Gm. Jodłowa z dn.23.06.03r. w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegóło. materiałów inform. towarzyszących projektowi budżetu
Opis

Uchwała Nr XI/48/03
Rady Gminy Jodłowa

z dnia 24 października 2003r.

dotycząca zmiany uchwały Nr VIII/28/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/28/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt budżetu wprowadza zarządzeniem Wójt, a następnie:

  1. przedstawia Radzie Gminy,
  2. przesyła projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowania, - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-21
 
  Ilość odwiedzin: 1933662