Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 47
Nazwa pozycji Uchwała NrXI/47/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wydawanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Opis

Uchwała Nr XI/47/03
Rady Gminy Jodłowa

z dnia 24 października 2003r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz.752, z 2001r. Nr 29, poz.320, Nr 123,poz.1350 i Nr 129,poz.1438, z 2002r. Nr 112, poz.976 oraz z 2003r. Nr 52, poz.450 i Nr 122, poz.1144)
Rada Gminy Jodłowa uchwala , co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr X/49/91 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 18 marca 1991r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-21
 
  Ilość odwiedzin: 1924282