Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-20
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 46
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/46/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października w sprawie uchwalenia planu pracy Rady gminy Jodłowa na 2004 rok.
Opis

Uchwała Nr XI/46/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 24 października 2003r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok.

        Na podstawie art.18 ust.1,art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568) oraz § 2 ust. 1 i 3 załącznika Nr 4 do statutu Gminy Jodłowa uchwalonego uchwałą Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 83, poz.1476 oraz z 2003r. Nr 15,poz.305)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-20
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 3297022