Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-20
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 42
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/42/03 Rady Gminy Jodlowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.
Opis

UCHWAŁA NR XI/42/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 4 art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568),
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

  1. W celu realizacji zadań remontowych i renowacyjnych upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2003 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inwestycji pn. „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej” do wysokości 40.000 zł.
  2. Zobowiązanie określone w ust. 1 w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2004 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-20
 
  Ilość odwiedzin: 1933721