Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-17
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 40
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/40/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie
Opis

Uchwała Nr XI/40/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 24 października 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717i Nr 162,poz. 1568) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,poz.770, z 2000r. Nr 22,poz.272, z 2001r. Nr 100, poz.1085 i Nr 154, poz.1800,z 2002r. Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 7,poz.78) Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/221/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  2. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomościami;
  3. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;
  4. podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy”;

2) użyty w uchwale w różnych przypadkach wyraz „Zarząd” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt”;
3) w § 5 wyrazy „i lodu” zastępuje się wyrazami „,lodu i innych zanieczyszczeń”;
4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Komunalne odpady stałe powinny być wywożone w zależności od potrzeb, w każdy pierwszy miesiąca:
- poniedziałek – z sołectwa Jodłowa Dolna,
- wtorek - z sołectwa Jodłowa Górna,
- środę - z sołectwa Jodłowa Wisowa i Dębowa,
- czwartek - z sołectwa Dęborzyn i Zagórze,
- piątek - z sołectwa Dzwonowa”

5) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług podmiotu uprawnionego lub uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 ustawy przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina”.

§ 2

Ustala się tekst jednolity uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały celem przedłożenia do publikacji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VIII/27/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924201