Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-14
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 39
Nazwa pozycji Uchwała Nr X/39/03 Rady Gminy Jodłowa z dn. 27.08.03 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbywania i obciążania nieruchom. grunt. wchodz. w skład zasobu nieruchom. gm. Jodłowa oraz ich wydzierż. lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Opis

UCHWAŁA NR X/39/03
RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717), art. 13 ust. l oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721 i Nr 96, poz. 874)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

W uchwale własnej Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku do uchwały Nr V/13/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. „Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata" § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wynajem lokali dla celów służby zdrowia, w których podmioty zamierzają prowadzić usługi na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia następuje w drodze negocjacji, po złożeniu oferty."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-14
 
  Ilość odwiedzin: 1924284