Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-13
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 34
Nazwa pozycji Uchwała Nr IX/34/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.
Opis

Uchwała Nr IX/34/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.

      Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. – Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594), oraz art. 8 ust. 2a, art. 10 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Jodłowa z Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego powiatu, dotyczącego wykonania inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 249 pn. „Bielowy – Jodłowa” i Nr 313 pn. „Jasło – Jodłowa - Ryglice”.
  2. Na realizację porozumienia Gmina Jodłowa w budżecie gminy na 2003 rok, przeznacza środki finansowe w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

§ 2

Traci moc uchwała Nr VIII/30/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-13
 
  Ilość odwiedzin: 1924142