Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-30
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 33
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/33/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji w przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
Opis

Uchwała Nr VIII/33/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

      Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. – Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594), art. 18 ust.2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2003 roku powinna mieć formę pisemną zawierającą następujące elementy:

1. Ogólny opis budżetu gminy, uwzględniający:

1) Dochody – zestawienie tabelaryczne dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz krótki opis realizacji dochodów.
2) Wydatki – zestawienie tabelaryczne, wydatków wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków inwestycyjnych oraz krótki opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

2. Działalność pozabudżetowa:

- opisowa informacja o realizacji przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

3. Opisowa informacja o działalności instytucji kultury

- Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-30
 
  Ilość odwiedzin: 1924250