Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-30
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 31
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/31/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Opis

Uchwała Nr VIII/31/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. 4 art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717),

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji zadań remontowych i renowacyjnych upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2003 rok na:

1) „Renowacja obiektu – Cmentarz Wojskowy nr 231 w Jodłowej” do wysokości 6.000 zł,
2) „Renowacja obiektu – Cmentarz Wojskowy nr 232 w Jodłowej (Polesie)” do wysokości 20.000 zł,
3) „Remont cmentarza wojskowego nr 230 w Dęborzynie” do wysokości 10.000 zł.

2. Zobowiązanie określone w ust. 1 w kwocie 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-30
 
  Ilość odwiedzin: 1924210