Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-30
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 30
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/30/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.
Opis

Uchwała Nr VIII/30/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.

       Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt.5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. – Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594) oraz art. 8 ust. 2a, art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Jodłowa z Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego powiatu, dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Projekt modernizacji drogi Bielowy – Jodłowa”.

2. Na realizację porozumienia Gmina Jodłowa w budżecie gminy na 2003 rok, przeznacza środki finansowe w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-30
 
  Ilość odwiedzin: 1924344