Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-29
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 29
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/29/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia akcji spółki Telekomunikacji Dębica S.A. oraz zrzeczenia się prawa pierwokupu.
Opis

Uchwała Nr VIII/29/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zbycia akcji spółki Telekomunikacji Dębica S.A. oraz zrzeczenia się prawa pierwokupu.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. – Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 217, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Nr XXVIII/61/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wystąpienia ze spółki Telekomunikacji Dębickiej S.A. w Dębicy i zamiaru zbycia akcji,

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zbywa się akcje Telekomunikacji Dębickiej S.A. z siedzibą w Mielcu będące własnością Gminy Jodłowa, w ilości 7.348 Akcji.
  2. Zbycie Akcji nastąpi po cenie nominalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję tj. ogółem za kwotę 73.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych ).
  3. Szczegółowe warunki zbycia Akcji określi umowa.

§ 2

Gmina Jodłowa zrzeka się prawa pierwokupu co do pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spółki .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-29
 
  Ilość odwiedzin: 1933659