Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-29
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/28/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Opis

UCHWAŁA NR VIII/28/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

      Na podstawie art.53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. - Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:

 1. Wójt Gminy,
 2. Zastępca Wójta
 3. Skarbnik Gminy,
 4. Sekretarz Gminy,
 5. samodzielni pracownicy samorządowi,
 6. kierownicy jednostek organizacyjnych dotowanych przez gminę lub prowadzących samodzielną gospodarkę finansową,
 7. radni, sołtysi, rady sołeckie.

§2

 1. Swoje zapotrzebowania w formie wniosków składają:
  1. samodzielni pracownicy samorządowi, sołtysi i radni,
  2. zakład budżetowy,
  3. jednostki budżetowe,
  4. instytucja kultury,
  5. zebrania wiejskie,
 2. Wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu określa Wójt Gminy.

§3

1. Ustala się ostateczny termin składania wniosków na dzień 15 października, przy czym zadania stałe, powtarzające się corocznie przedstawione powinny być do 30 września.

2. W zadaniach stałych ujmowane są również te zadania, których realizacja wynika z przyjętych kierunków działania oraz takie jak:

 1. utrzymanie administracji samorządowej,
 2. utrzymanie budynków mienia komunalnego,
 3. wynagrodzenia osobowe i inne niż z tytułu umów o pracę.

§4

Materiały składane są do Skarbnika i osoba ta nadzoruje terminowość złożenia materiałów i ich kompletność.

§5

l. Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik sporządza projekt budżetu, w którym zawiera:

1) prognozowane dochody gminy w szczegółowości nie mniejszej niż według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji:

a) podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od działalności gospodarczej - opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów,
b) wpływy z opłat; skarbowej, lokalnych i innych,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
d) subwencja ogólna
e) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
g) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku gminy,

2) wydatki budżetu gminy, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym: w szczególności:

   • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
   • dotacji,
   • wydatków na obsługę długu gminy,
   • wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

b) wydatków majątkowych,

3) źródła pokrycia niedoboru.

2. Projekt budżetu może być sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

§6

l. W projektowanej uchwale budżetowej Wójt może zawrzeć upoważnienie dla siebie do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
3) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§7

 l. Wójt Gminy sporządza projekt uchwały budżetowej, do której poza projektem budżetu dołącza:

1) informację o stanie mienia komunalnego gminy,
2) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
3) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
4) plan realizacji dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
5) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem następujących danych:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,
b) dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych,
c) kosztów roku planowanego
d) przewidywanego terminu zakończenia inwestycji

6) plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) kwoty dotacji celowych na zadania zlecone obowiązujące na dany rok budżetowy lub przewidywane kwoty wynikające z budżetu roku poprzedzającego uchwalony budżet,
b) plan powinien być opracowany po stronie dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

7) informację o projektowanych dopłatach z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
8) informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów długoterminowych, nadwyżki budżetowej.

§8

1. Projekt budżetu wprowadza zarządzeniem Wójt, a następnie:

1) przedstawia Radzie Gminy,
2) przesyła projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowania, - najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej przedkłada do zaopiniowania komisjom Rady Gminy.
3. Komisja Rady Gminy może wskazać konieczność dokonania zmiany w opiniowanym przez siebie dziale, wskazując jednak nowe zadanie zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
4. Komisje formułują na piśmie opinie, które przedkładają Przewodniczącemu Rady.
5. Opinie Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady przedkłada Wójtowi na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem sesji.
6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniami tych komisji, przedkłada Radzie ewentualnie skorygowany projekt budżetu do uchwalenia.

§9

1. Wraz z przedstawieniem projektu uchwały budżetowej Komisjom Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy może zaplanować lub wyznaczyć termin sesji, podczas której zostanie uchwalony budżet.
2. Termin ten powinien być wyznaczony w taki sposób, że czas do jej rozpoczęcia pozwoli na wyznaczenie w nim posiedzeń wszystkich komisji.

§10

Projekt uchwały budżetowej jest ogłaszany poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa.

§11

PRZEBIEG SESJI BUDŻETOWEJ

 1. Sesja, podczas której ma być uchwalony budżet gminy poza umieszczeniem w jej porządku spraw o charakterze formalnym nie powinna zawierać innych punktów porządku obrad.
 2. Radni zobowiązani są do przygotowania się do sesji oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta Gminy, Skarbnikiem lub Sekretarzem.
 3. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji,
3) odczytanie stanowiska Wójta do opinii, które może być albo podtrzymujące swoje pierwotne stanowisko wyrażone w projekcie budżetu, albo przychylające się do opinii komisji całości lub w poszczególnych jej punktach,
4) dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi sprawami,
5) głosowanie każdego nieuzgodnionego stanowiska,
6) głosowanie całej uchwały budżetowej.

§12

Podjęta uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§13

Uchwała niniejsza jest przekazywana wszystkim osobom i jednostkom uczestniczącym w tworzeniu budżetu.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§15

Traci moc uchwała Nr VIII/52/99 Rady Gminy w Jodowej z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

§16

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-29
 
  Ilość odwiedzin: 1933798