Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-29
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 27
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/27/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
Opis

Uchwała Nr VIII/27/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

      Na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIX/221/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § l otrzymuje brzmienie:
  „§ l. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;
  3. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;
  4. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy.";
 2. użyty w uchwale w różnych przypadkach wyraz „Zarząd" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt";
 3. w § 5 wyrazy „i lodu" zastępuje się wyrazami „lodu i innych zanieczyszczeń";
 4. § 18 otrzymuje brzmienie:
  „§ 18. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług podmiotu uprawnionego lub uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów, obowiązki określone w art. 5 ust. l ustawy przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-29
 
  Ilość odwiedzin: 1924145