Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 26
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/26/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania cznynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Gminy Jodłowa.
Opis

Uchwała Nr VIII/26/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Gminy Jodłowa.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/43/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Gminy Jodłowa wprowadza się następujące zmiany:

  1. w tytule uchwały wyrazy: „Przewodniczącego Zarządu” zastępuje się wyrazem „Wójta”;
  2. w § 1 wyrazy „Przewodniczącego Zarządu” zastępuje się wyrazem „Wójta”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-28
 
  Ilość odwiedzin: 1924211