Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 25
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/25/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa
Opis

Uchwała Nr VIII/25/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 49, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 6, poz.595)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 do statutu gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477 oraz z 2003 r. Nr 15, poz. 305) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-28
 
  Ilość odwiedzin: 1924347