Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 24
Nazwa pozycji Uchwała Nr VIII/24/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Pubicznego Gimnazjum w Jodłowej i określenia jego obwodu.
Opis

Uchwała Nr VIII/24/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Jodłowej i określenia jego obwodu.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717) art.5 ust.2 pkt 1 oraz art.58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/8/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Jodłowej i określenia jego obwodu (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 6, poz. 170 oraz z 2001 r. Nr 68, poz. 1213) wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie założenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej i określenia jego obwodu”;
  2. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej”;
  3. w § 3 skreśla się wyrazy „ustalony odrębną uchwałą”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-28
 
  Ilość odwiedzin: 1924157