Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 22
Nazwa pozycji Uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.
Opis

UCHWAŁA NR VII/22/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 55.316 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym:

a) dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 22.300 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 259.616 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

       a) wydatki bieżące w wysokości: 86.316 zł, tym:

 • wynagrodzenia i pochodne – 13.500 zł
 • dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22.300 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały

      b) wydatki majątkowe w wysokości: 173.300 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,

   3.    Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 86.975zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały

   4.   Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.3 obejmuje:

      a) wydatki bieżące w wysokości: 69.500 zł, w tym:

 • rezerwa oświatowa – 4.000 zł
 • rezerwa ogólna – 13.500 zł

      b) wydatki majątkowe w wysokości: 13.000 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,

      c) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.475 zł

III. PRYCHODY

 1. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 117.325zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (przychody to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych tzw. „wolne środki”)

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 6.929.092 zł
 • wydatki ogółem: 6.751.417 zł
 • przychody ogółem: 117.325 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924127