Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 21
Nazwa pozycji Uchwała Nr VII/21/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa.
Opis

Uchwała Nr VII/21/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 16 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33,poz.264)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr I/40/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    1. „2/ dodatek funkcyjny w kwocie: 1.065,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)”,
  2. po punkcie 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
    1. „4/ dodatek specjalny w kwocie 932,40 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa złote 40/100)”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-24
 
  Ilość odwiedzin: 3297111