Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-12-17
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 19
Nazwa pozycji Uchwała Nr VII/19/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2002 rok.
Opis

Uchwała Nr VII/19/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2002 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,art.18a ust.3 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Rada Gminy Jodłowa po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

 § 3

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-12-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1933702