Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 18
Nazwa pozycji Uchwała Nr VI/18/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Opis

UCHWAŁA NR VI/18/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 97.000 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe w wysokości: 97.000 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 97.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  1. wydatki bieżące w wysokości: 95.000 zł, w tym: - rezerwa oświatowa – 95.000 zł
  2. wydatki na obsługę długu publicznego – 2.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 6.873.776 zł
 • wydatki ogółem: 6.578.776 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924348