Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 17
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/17/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Opis

Uchwała Nr V/17/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

      Na podstawie art. 98 ust 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz. 1806)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zaskarża się do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003r. , mocą którego stwierdzono nieważność uchwały Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002r. – uchwała budżetowa na 2003 rok w części obejmującej postanowienie o zaplanowaniu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01015 „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” oraz rozdz. 01020 „Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej” oraz uchwały Nr IV/1/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok - w całości - w zakresie postanowienia o przeniesieniu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z rozdz. 01015 „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” oraz rozdz. 01020 „Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej” do rozdz. 01095 „Pozostała działalność”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924173