Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 15
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/15/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.
Opis

Uchwała Nr V/15/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003 r.

 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej

      Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/, oraz art. 46 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, póz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 / oraz § 6 ust. 2 Statutu Gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 83, poz. 1476 i 1477/

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/67/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Ośrodek działa w szczególności na podstawie:";
  2. w § 10 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Ośrodek wykonuje ponadto zadania własne gminy, a w szczególności:";
  3. w § 11:

a) w pkt 2 po wyrazach „ usługi opiekuńcze" dodaje się wyrazy ,„ w tym specjalistyczne,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6/ sprawia pogrzeb, w tym osobom bezdomnym".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924139