Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 14
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Opis

UCHWAŁA NR V/14/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 25 luty 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 26.606 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym:

a) dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 6.300 zł,

b) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł

2) Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 90.856 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym:

a) dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 3.900 zł

II. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 80.606 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 55.606 zł, w tym:

    1. dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł,
    2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie 6.300 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 25.000 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 144.856 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

  1. wydatki bieżące w wysokości: 61.436 zł, w tym: - rezerwa oświatowa – 136.399 zł
  2. wydatki na obsługę długu publicznego – 4.557 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

  • dochody ogółem: 6.873.776 zł
  • wydatki ogółem: 6.578.776 zł
  • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924243