Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 13
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w spr. ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodz. w skład zasobu nieruchom. gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lat
Opis

Uchwała Nr V/13/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ,art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806), art.13 ust.1 oraz art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46,poz.543, z 2001r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,poz.1112, i Nr 153,poz.1271)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Ustala się:

  1. zasady nabywania nieruchomości przez gminę Jodłowa,
  2. zasady zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa,
  3. zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa na okres dłuższy niż trzy lata.

2. Zasady określone w ust.1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/65/2000 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa, zmieniona uchwałą Nr XXXIV/24/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/65/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924080