Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/12/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa.
Opis

Uchwała Nr V/12/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa

     Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/ oraz § 25 ust. 1 i 4 statutów sołectw 1)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa w terminie do 27 kwietnia 2003 roku. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal


1)statutu sołectwa Jodłowa Dolna , stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/29/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Dolna (Dz.Urz.Woj. Podkarp. Nr 76, poz.1471),

statutu sołectwa Jodłowa Górna , stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/30/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Górna (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76, poz.1472),

statutu sołectwa Jodłowa Wisowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/31/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Wisowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76,poz.1473),

statutu sołectwa Dębowa , stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/32/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76,poz.1474),

statutu sołectwa Dęborzyn, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/33/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dęborzyn (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76, poz.1475),

statutu sołectwa Dzwonowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/34/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzwonowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76, poz.1476/,

statutu sołectwa Zagórze , stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/35/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zagórze (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76, poz.1477).

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924207