Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 11
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/11/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Opis

Uchwała Nr V/l 1/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/

R a d a Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1924310