Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/10/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Opis

Uchwala Nr V/10/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806/ i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683/

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXV/37/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 wyraz ..Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt";
  2. w załączniku do uchwały „Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu gminy Jodłowa:

a/ użyty w § 2 w ust. 3 i w § 3 w różnych przypadkach wyraz „Zarząd" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Wójt",

b/ uchyla się § 5.

§2

Uchwała podlega przekazaniu dyrektorom szkół w gminie Jodłowa oraz sołtysom.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924152