Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Osoby odpowiedzialne:
Insektor
Daniela Kaczka
Tel: 14 630 20 06
14 683 30 53 w. 106
DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH należą sprawy z zakresu:
1) ewidencji ludności, a w szczególności:
 a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego,
b) dokonywanie zameldowania i wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego i z miejsca pobytu czasowego,
d) dokonywanie wymeldowania i wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu,
e) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszeń powrotu ,
f) prowadzenie postępowania w przypadku zameldowania i wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej,
g) prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców,
h) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców zgodnie z przepisami prawa,
i) prowadzenie spraw dotyczących:
- wyrażania, odmowy wyrażenia i cofania zgody na udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
- odmowy udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 j) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL,
k) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL,
l) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL
ł) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców, m) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
2) dowodów osobistych, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
b) wydawanie dowodów osobistych,
c) przekazywanie posiadaczom dowodów osobistych do ich wyłącznej dyspozycji kodów umożliwiających odblokowanie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatów podpisów osobistych,
d) prowadzenie spraw dotyczących odmowy wydania dowodu osobistego,
e) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
f) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
g) przyjmowanie znalezionych i zwracanych dowodów osobistych,
h) unieważnianie dowodów osobistych,
i) przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i zgłoszeń cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych,
j) wydawanie zaświadczeń potwierdzających datę i godzinę dokonania zgłoszeń, o których mowa w lit. i,
k) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych ,
l) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie spraw dotyczących odmowy udostępnienia tych danych,
ł) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
3) zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępniania lub wydawania dokumentów niejawnych;
4) ewidencji miejscowości i adresów, a w szczególności ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości i adresów.

Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 16
14 683 30 53 wew. 116


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1359421