Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
DO URZĘDU STANU CYWILNEGO należy prowadzenie spraw z zakresu:

1) akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych,  a w szczególności:

a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn.zm.),

b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,

f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,

h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,

j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,

k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,

l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,

o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL,

p) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;

2) postępowania cywilnego, a w tym:

a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,

c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,

d) przyjmowanie obwieszczeń,

e) prowadzenie spraw dotyczących:

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

3) zmiany imion i nazwisk;

4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :

a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem  wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz.1291 z późn.zm),

b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,

c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;

5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:

a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,

b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

c) koordynacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) wdrażania i propagowania na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;

6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:

a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

b) koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,

d) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych,

e) sporządzanie raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z tego Programu;

7) dowodów osobistych, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

b) wydawanie dowodów osobistych,

c) prowadzenie spraw dotyczących odmowy wydania dowodu osobistego,

d) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

e) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

f) przyjmowanie znalezionych i zwracanych dowodów osobistych,

g) unieważnianie dowodów osobistych,

h) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych ,

i) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie spraw dotyczących odmowy udostępnienia tych danych,

j) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

k) przekazywanie posiadaczom dowodów osobistych do ich wyłącznej dyspozycji kodów umożliwiających odblokowanie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatów podpisów osobistych,

l) przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i zgłoszeń cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych,

ł) wydawanie zaświadczeń potwierdzających datę i godzinę dokonania zgłoszeń, o których mowa w lit. l;

8) ewidencji miejscowości i adresów, a w szczególności ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości i adresów.


Osoby odpowiedzialne:
Kierownik USC
Teresa Urban
Tel: 14 630 20 11
14 683 30 53 wew. 111
Prowadzenie spraw z zakresu:

1) akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych,  a w szczególności:

a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn.zm.),

b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,

f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,

h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,

j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,

k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,

l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,

o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL,

p) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;

2) postępowania cywilnego, a w tym:

a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,

c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,

d) przyjmowanie obwieszczeń,

e) prowadzenie spraw dotyczących:

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

3) zmiany imion i nazwisk;

4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :

a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem  wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz.1291 z późn.zm),

b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,

c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;

5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:

a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,

b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

c) koordynacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) wdrażania i propagowania na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;

6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:

a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

b) koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,

d) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych,

e) sporządzanie raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z tego Programu;


Zastępca Kierownika USC
mgr Danuta Kaczka
Tel: 14 630 20 10
14 683 30 53 w. 110

Prowadzenie spraw z zakresu:

1) dowodów osobistych, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

b) wydawanie dowodów osobistych,

c) prowadzenie spraw dotyczących odmowy wydania dowodu osobistego,

d) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

e) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

f) przyjmowanie znalezionych i zwracanych dowodów osobistych,

g) unieważnianie dowodów osobistych,

h) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych ,

i) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie spraw dotyczących odmowy udostępnienia tych danych,

j) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

k) przekazywanie posiadaczom dowodów osobistych do ich wyłącznej dyspozycji kodów umożliwiających odblokowanie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatów podpisów osobistych,

l) przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i zgłoszeń cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych,

ł) wydawanie zaświadczeń potwierdzających datę i godzinę dokonania zgłoszeń, o których mowa w lit. l;

2) ewidencji miejscowości i adresów, a w szczególności ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości i adresów.


Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1482136