Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT należą sprawy z zakresu:

1) podatków i opłat, a w szczególności:

a) ustalanie wysokości zobowiązań w podatkach stanowiących dochody gminy w tym sporządzanie nakazów płatniczych,

b) dokonywanie zmian w wymiarze,

c) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

d) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,

e) określanie wysokości zobowiązań osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w podatkach stanowiących dochody gminy oraz osób fizycznych w podatku od środków transportowych,

f) prowadzenie spraw związanych z:

- umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiących dochody gminy oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na raty,

- odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiących dochody gminy oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,

- określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat i nadpłat na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w podatkach stanowiących dochody gminy oraz osób fizycznych w podatku od środków transportowych,

- stosowaniem i przyznawaniem ulg podatkowych,

g) wydawanie zaświadczeń,

h) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków stanowiących dochody gminy oraz od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

i) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków stanowiących dochody gminy oraz od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych i postępowania zabezpieczającego;

2) rolnictwa i leśnictwa, a w szczególności dotyczące :

a) ochrony roślin,

b) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

c) wydawania i cofania zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenia ich rejestru,

d) nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych oraz nakazywania zniszczenia tych upraw,

e) wykładania do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz informowania o jego wyłożeniu właścicieli lasów,

3) łowiectwa, a w szczególności:

a) przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,

b) przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie,

c) przyjmowanie sprzeciwów do organizowanych polowań zbiorowych i przekazywanie ich dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,

d) wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem rocznych planów łowieckich oraz współdziałaniem Wójta z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ;

4) ochrony przyrody, a w szczególności:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

b) naliczanie, ustalanie i przeliczanie, odraczanie terminu uiszczenia, rozkładanie na raty, przesuwanie terminu płatności i umarzanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

c) wymierzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.zm.),

d) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, dokonywanie oględzin, wnoszenie sprzeciwu oraz wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

5) ochrony zwierząt, a w szczególności:

a) wydawanie decyzji w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia,

b) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c) przygotowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i przekazywanie go do zaopiniowania właściwym podmiotom,

d) wykonywanie postanowień sądu o czasowym odebraniu skazanemu zwierzęcia;

6) usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jodłowa;

7) usług hotelarskich.Osoby odpowiedzialne:
mł.referent
mgr Małgorzata Galus
Tel: 14 630 20 22
14 683 30 53 wew. 122

Do zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z :
  a) ustalaniem wysokości zobowiązań w podatkach stanowiących dochody gminy w tym sporządzaniem nakazów płatniczych
  b) zmianami w wymiarze;
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
 3. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych;
 4. prowadzenie spraw związanych z:
  a) odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na raty,
  b) wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,
  c) stosowaniem i przyznawaniem ulg podatkowych;
 5. wydawanie zaświadczeń.


Podinspektor
Małgorzata Szewczyk
Tel: 14 630 20 24
14 683 30 53 wew. 124

1. prowadzenie spraw z zakresu podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiących dochody gminy oraz podatku od  środków transportowych od osób fizycznych a w szczególności:

    a) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym  i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

    b) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,

    c) określanie wysokości zobowiązań podatkowych,

    d) wykonywanie zadań związanych z:

        - umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,

        - odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na  raty,

        - odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami  za zwłokę,

        - wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,

        - określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat i nadpłat  na poczet  zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz  bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych,

    e) wydawanie zaświadczeń;

    f) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych z tytułu  podatków, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

    g) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z  tych podatków i postępowania zabezpieczającego,

2. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa a w szczególności dotyczących:

    a) ochrony rośli,

    b) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

    c) wydawania i cofania zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenia ich rejestru,

    d) nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych oraz nakazywania zniszczenia tych  upraw,

    e) wykładania do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz  informowania o jego wyłożeniu właścicieli lasów,

 3. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa a w szczególności:

    a) przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ustawie  z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie ,

    b) przyjmowanie sprzeciwów do organizowanych polowań zbiorowych i przekazywanie ich dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,

    c) przyjmowania zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,

    d) wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem rocznych planów łowieckich oraz współdziałaniem Wójta z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe oraz właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach określonych  w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie,

4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody a w szczególności:

    a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,   

   b) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, dokonywanie oględzin, wnoszenie sprzeciwu oraz wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,    

  c) naliczanie, ustalanie i przeliczanie, odraczanie terminu uiszczenia, rozkładanie na raty,   przesuwanie  terminu płatności i umarzanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

 d) wymierzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie administracyjnych kar  pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ,

5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt a w szczególności:

   a) wydawanie decyzji w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia,

    b) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa  rasy uznawanej za agresywną,

    c) wykonywanie postanowień sądu o czasowym odebraniu skazanemu zwierzęcia,

  d) przygotowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i przekazywanie go do zaopiniowania właściwym podmiotom,

6. prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jodłowa,

7. prowadzenie spraw z zakresu usług hotelarskich.


Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1787946