Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Referatu  Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy, a w szczególności:

a) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "studium" i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "planem miejscowym" oraz sporządzenia projektów tych dokumentów,

b) opiniowania i uzgadniania projektu studium i projektu planu miejscowego,

c) uchwalania studium i planu miejscowego oraz dokonywania ich zmian,

d) dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniania postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywania wieloletnich programów ich sporządzania,

e) ustalania opłat w przypadku zbywania nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

f) roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planu miejscowego,

g) opiniowania zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

h) wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzania ich wygaśnięcia,

i) wydawania decyzji nakazujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

j) przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

k) wydawania wypisów i wyrysów ze studium oraz z planu miejscowego,

l) prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

ł) prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów;

3) prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w szczególności:

a) planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

b) planowania oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych i dróg powiatowych;

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych;

5) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

6) prowadzenie spraw z zakresu:

a) zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu istniejących dróg gminnych,

b) planowania rozwoju sieci drogowej,

c) budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg gminnych, dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz finansowania tych zadań;

7) prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy Jodłowa;

8) współdziałanie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji gminnych i remontów;

9) sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysowanie planowanych do wykonania prac z zakresu inwestycji gminnych i remontów;

10) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych;

11) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych i remontów oraz ich rozliczeniem;

12) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji realizowanych przez gminę;

13) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem;

14) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców;

15) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez sołectwa i rozliczanie tych środków;

16) prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania oraz eksploatacji budynków i obiektów mienia komunalnego, w tym dotyczących bieżących remontów, konserwacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę, zapewnienia łączności telefonicznej;

17) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ;

18) prowadzenie spraw dotyczących  usług hotelarskich;

19) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zgodnie z jego zaleceniami;

20) wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:

a) uczestniczenie w czynnościach wyłaniających wykonawcę robót budowlanych, usługowych lub dostawcę dóbr,

b) zbieranie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne,

c) współuczestniczenie w wyborze oferenta we wstępnej kwalifikacji dostawców lub wykonawców,

d) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

e) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych a w szczególności gromadzenie informacji o zamówieniach publicznych, zawartych umowach, opisywanie rachunków i faktur, analizowanie zamówień,

f) organizowanie i uczestniczenie w postępowaniu przetargowym,

g) rozpisywanie przetargów,

h) przygotowywanie materiałów, uczestniczenie w czynnościach związanych z trybem rozpatrywania protestów i odwołań.


Osoby odpowiedzialne:
Stanowisko ds.inwestycji
mgr Sławomir Myszkowski
Tel: 146302017

1)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczenia dróg do

kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg

powiatowych,

2)prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 

3)prowadzenie spraw z zakresu :

a) zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu istniejących dróg

gminnych,

b) planowania rozwoju sieci drogowej,

c) budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg gminnych, dróg

wewnętrznych i  drogowych obiektów inżynierskich oraz finansowania i rozliczania tych

zadań,

4)współdziałanie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację

inwestycji gminnych i remontów,

5)przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla

inwestycji drogowych,

6)zgłaszanie rozpoczęcia i  zakończenia budowy inwestycji drogowych  realizowanych

przez Gminę,

7)przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót

drogowych objętych zgłoszeniem,

8)udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców,

9)nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez sołectwa i rozliczanie tych

środków,

10)sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysowanie planowanych do wykonania prac z

zakresu inwestycji gminnych i remontów,

11)prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy Jodłowa,

12)prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania oraz eksploatacji budynków i

obiektów mienia komunalnego, w tym dotyczących bieżących remontów,konserwacji,

zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę, zapewnienia łączności telefonicznej.


Stanowisko ds. zamowień publicznych
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

1) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ;

2) prowadzenie spraw dotyczących  usług hotelarskich;

3) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zgodnie z jego zaleceniami;

4) wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:

a) uczestniczenie w czynnościach wyłaniających wykonawcę robót budowlanych, usługowych lub dostawcę dóbr,

b) zbieranie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne,

c) współuczestniczenie w wyborze oferenta we wstępnej kwalifikacji dostawców lub wykonawców,

d) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

e) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych a w szczególności gromadzenie informacji o zamówieniach publicznych, zawartych umowach, opisywanie rachunków i faktur, analizowanie zamówień,

f) organizowanie i uczestniczenie w postępowaniu przetargowym,

g) rozpisywanie przetargów,

h) przygotowywanie materiałów, uczestniczenie w czynnościach związanych z trybem rozpatrywania protestów i odwołań;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych i remontów oraz ich rozliczaniem, z wyjątkiem inwestycji i remontów drogowych;

6) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę  dla inwestycji gminnych z wyjątkiem inwestycji drogowych;

7) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji realizowanych przez gminę z wyjątkiem inwestycji drogowych;

8) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem robót drogowych;

9) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców.


Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
Damian Mikrut
Tel: 14 6302013

  Zadania:

 1. prowadzenie spraw  dotyczących planowania  i zagospodarowania przestrzennego gminy a w szczególności:
  a)przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "studium" i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "planem miejscowym" oraz sporządzenia projektów tych dokumentów,
  b)opiniowania i uzgadniania projektu studium i projektu planu miejscowego,
  c)uchwalania studium i planu miejscowego oraz dokonywania ich zmian,
  d)dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniania postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywania wieloletnich programów ich sporządzania,
  e)ustalania opłat w przypadku zbywania nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
  f)roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planu miejscowego,
  g)opiniowania zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,
  h)wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzania ich wygaśnięcia,
  i)wydawania decyzji nakazujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  j)przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
  k)wydawania wypisów i wyrysów ze studium oraz z planu miejscowego,
  l)prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  ł)prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów;

 2. wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przenoszenie ich na rzecz innych podmiotów;

 3. udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców.

Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1482085