Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 3513

Każda informacja o sprawach publicznych podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r.,poz. 2058 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą”.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo to podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje:

  1. w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. na wniosek,
  4. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji publicznej, która może być niezwłocznie udostępniona,
  5. w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy i udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (patrz moja sprawa - informacja publiczna – udostępnienie informacji publicznej na wniosek).

Zasady dostępu do dokumentów organów gminy i komisji Rady Gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich określone są w dziale IV w rozdziale 7 statutu gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 83, poz. 1476 z późn.zm.)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 15 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z nim, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2006-04-21

  Ilość odwiedzin: 2618649