Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10277

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie gminy na zewnątrz i kierowanie jej bieżącymi sprawami,
 2. wykonywanie funkcji kierownika Urzędu,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
 5. upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w jego imieniu,
 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i określanie sposobu ich wykonania,
 7. przedkładanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 8. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w pkt. 7 uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy objętych zakresem działania Izby,
 9. organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań w tym zakresie,
 10. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 11. wykonywanie budżetu gminy,
 12. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 14. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu,
 15. koordynowanie działalności samodzielnych stanowisk pracy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz organizowanie ich współpracy,
 16. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej , skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 17. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 18. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 19. gospodarowanie funduszem płac,
 20. wydawanie zarządzeń,
 21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

Wójt jest administratorem danych osobowych.Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-11-20


Osoby odpowiedzialne:
Wójt Gminy Jodłowa
mgr inż. Jan Janiga
  Ilość odwiedzin: 2618603