Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   64
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 września 2004 r. w sprawie oceny cząstkowej pracy zawodowej Pani Anny Muszyńskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Jodłowej
 

Zarządzenie Nr 62/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 06 września 2004 r.

w sprawie oceny cząstkowej pracy zawodowej Pani Anny Muszyńskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej

Na podstawie art. 6a ust. 6 pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.1845) oraz § 8 ust. 3 pkt. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, z 2001 r. Nr 131, poz. 1459), w związku z pismem znak: WPS - 1502-238/04 z dnia 24.08.2004 r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie zarządza się, co następuje:

§1

  1. Biorąc pod uwagę realizację zadań wymienionych w art. 39 ust. l pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustala się ocenę cząstkową pracy zawodowej Pani Anny Muszyńskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej: - wyróżniającą
  2. Pani Anna Muszyńska rzetelnie i sumiennie dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, kompetentnie i umiejętnie kieruje zespołem nauczycieli i pracownikami obsługi szkoły oraz wykazuje wyróżniające zdolności organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w szkole.
  3. Postawa Pani Anny Muszyńskiej jako dyrektora, świadcząca o dużym oddaniu szkole, obowiązkowości, poczuciu odpowiedzialności za wykonanie zadań jako kierownika zakładu pracy, uzasadnia ustalenie cząstkowej oceny jak w ust. l.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2292455