Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   45
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 44/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Zarządzenie Nr 44/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 6 lipca 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podst. art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz 2004r. Nr 96, poz. 959) zarządza się co następuje:

§1

Na wniosek Pani Elżbiety Kita, Pani Sylwii Urban oraz Ks. Marka Łopatki- nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

  1. P. Jan Nowak - przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej (przedstawiciel organu prowadzącego),
  2. P. Jan Kociołek - dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej,
  3. P. Janina Podbilska - Pająk - ekspert w zakresie filologii angielskiej,
  4. P. Romuald Rusinek - ekspert w zakresie biologii,
  5. Ks. Tadeusz Śmierciak - ekspert w zakresie teologii i religii.

§2

Zasady i tryb działania komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z poźn. zm.).

§3

Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana z chwilą przejęcia przez Wójta Gminy Jodłowa protokołów i dokumentacji komisji oraz wniosków i dokumentacji złożonych przez nauczycieli.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-08-02


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2292489