Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   4
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
 

ZARZĄDZENIE Nr 3/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 19 stycznia 2004
roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733, z 2002 r. Nr 113 , poz. 984, Nr 168, poz. 1383 i z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXX/78/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ustala się zróżnicowane stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających jego wartość jak w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Ustalone stawki czynszu będą obowiązywać od dnia 1 marca 2004 roku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2292400