Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Potrzebne dokumenty
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego
Ważny dowód osobisty - do wglądu
Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Opłaty skarbowe
Opłacie skarbowej podlega wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50.00 zł,
Podstawa prawna
Art.104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2014r. poz.1741 z póź.zm./,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U z 2015r. poz.783 z póź.zm./.
Miejsce załatwienia sprawy
Wybrany Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia
Po złożeniu kompletu dokumentów- bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy
do Wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
Dodatkowe informacje
Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL. Wniosek o transkrypcję można złożyć do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

 
  Ilość odwiedzin: 1785012